torsdag 12 november 2015

Tankar om feedback /// Feedback thoughts


Jag har funderat på det här med feedback på senaste tiden. På att det finns väldigt olika typer av feedback situationer och konstellationer. Både som givare och mottagare av feedback är vi alla olika. Jag har fått tips om olika modeller och har tänkt läsa in mig på dem. Bara jag hinner. Istället för att göra det så inser jag att jag behöver bena ut mina egna tankar om saken. Så det är det jag gör nu. Allt det här handlar alltså om teater och att skriva dramatik. Det är kontexten.

Feedback kan komma i olika faser av skrivprocessen.  

A.   Medan man skriver men före det finns en produktion.
B.   Under produktionsprocessen, d.v.s. i planeringsskedet eller under repetitionerna.
C.   Efter att föreställningen har spelat klart. Det här kanske också omfattar spelperioden. Jag har svårt att placera den delen av processen än så länge.

I de här olika faserna är utgångspunkten och mottagande av feedbacken olika. Det är det jag skulle vilja skriva om nu, men inser att jag inte riktigt har tänkt klart ännu.

Feedback kan ske antingen mellan två personer (det som kallas one-on-one) eller i grupp. 

D.   One-on-one med någon som inte är direkt involverad i en uppsättning av texten.
E.   One-on-one med någon som är direkt involverad med uppsättningen av texten, t.ex. regissören.

F.    I en grupp med personer som inte är direkt kopplade till en uppsättning av texten, t.ex. en skrivargrupp man är med i.
G.   I en grupp som är direkt kopplad till en uppsättning av texten, t.ex. den ensemble som ska spela pjäsen.

Hur den eller de som ger feedback står i relation till texten har betydelse. Om det är ett officiellt feedbackmöte eller ett informellt samtal.

Ytterligare en aspekt av det här är på basen av vad man får feedback.

H.   En fullständig version av hela texten
I.      Delar av texten (den kanske inte är skriven i sin helhet ännu).
J.    Författarens presentation av pjäsen, eller sin idé till en pjäs.

Det här är också viktigt. Viktigt för att det representerar olika skeden av skrivprocessen.

Det här är alltså mina preliminära tankar. Jag ska tänka vidare på dem. En sån här gång märker jag att det är lättare för mig att tänka vidare när jag har nånslags struktur att tänka i.

Om det är så att någon redan har tänkt det här och skrivit en briljant artikel, eller avhandling eller bok om just precis det här – snälla tipsa mig!

///

I’ve been thinking about feedback lately. About the fact that there are a lot of different feedback situations and constellations. We’re all very different, both as givers and receivers of feedback. I’ve been given some tips about different feedback models and as soon as I have the time I’m going to read about them. However, at the moment I find that I need to sort out my own thoughts on the subject. So that’s what I’m doing here. All of this is about theatre and playwriting. That’s the context.


Feedback can come at different points on the writing process.  

A.   While you are writing, but before there’s a production.  
B.   During the production process, so during the planning stage or during rehearsals.
C.   After the run of the play is over. This might include the run itself. I’m having trouble placing that part of the process at the moment.

At all these different points the premise and the reception of feedback are different. That’s what I’d like to write about now, but I realise that I haven’t really thought this through yet.

Feedback can happen between two people, one-on-one, or in a group. 

D.   One-on-one with someone who isn’t directly involved in a production of the play.
E.   One-on-one with someone who is directly involved in the production of the play, like the director.

F.    In a group of people who aren’t directly involved in a production of the play, like a writers’ group.
G.   In a group of people who are directly involved in a production of the play, like the ensemble who are going to perform it.

The relationship between the person, or persons, giving the feedback and the text matters. If it’s a designated feedback talk or a casual conversation.

Yet another aspect of this is on the basis of what feedback is given. 

H.   A completed full draft of the play.
I.      Parts of the play (which might not be written in full yet).
J.    The playwright’s presentation of the play, or their idea for the play.

This is important too. Important beacuse it represents different phases of the writing process.

So, this are my thoughts at the moment. I’ll keep thinking about the. At times like these I notice that I find it easier to think if there’s some sort of framework for me to think in, or through.

If there is already somebody else out there that have thought about these things and written a brilliant article, or dissertation or book – please tell me! I want to read them!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar