fredag 19 februari 2016

Varför händer det ingenting? /// Why isn’t anything happening?Orsaken till att det inte händer så mycket här på bloggen är att det händer en hel del på andra ställen. En liten sammanfattning av grejer som är på gång:

Finlands Svenska Ungdomsförbunds ungdomsmusikal 2016, som jag har skrivit tillsammans med regissören Lauri Vennonen. Premiären är 31 mars 2016 i Helsingfors men föreställningen spelar också i Åbo, Vasa och Mariehamn under våren. Så det är bara att börja köpa biljetter nu hörni!

Det tredje av de storslagna spektaklen som Jeppe Karlsson, Lasse Garoff, Janne Wass och jag har skrivit för Hangö Teaterträff. Det är Hangö, framtiden, Casablanca och helt crazyt. En enda föreställning under Hangö teaterfestival, så om du inte ser den där så ser du den aldrig.

Jag är alltså skrivande redaktör för en bok om Svenska Teatern i Helsingfors historia. Det är intressant även om jag stundvis tänker att jag tagit mig vatten över huvudet. Å andra sidan är det väl så livet känns ändå för det mesta, vare sig man gör spännande saker eller inte längs vägen. Till augusti skall allt materialet vara klart och skickas till grafikern. Efter det kommer en ny fas med omarbetningar, korrektur, etc. och så ska allt vara klart 31.12.2016.

Precis som förut så går halva min tid åt till att vara verksamhetsledare för Labbet. Där händer det också en hel del. Spikade planer kan ni läsa om på hemsidan och sånt som inte ännu är spikat får ni läsa om när det blir spikat. Eller så kan man följa Labbet på Facebook där jag också delar saker som jag tror kan vara intressanta för dramatiker och dramaturger.

OCH DESSUTOM...
Jag har börjat lägga ut ogenomtänkta writing prompts, d.v.s. en mening, ett scenario, något som är tänkt att fungera som inspiration, startpunkt för skrivande via mitt Twitter konto (på engelska). Jag har bara gjort det ett par gånger hittills, men det är ett sätt för mig att dela med mig av alla udda idéer som jag gärna skulle göra något av bara det fanns tid.
Dessutom har jag ett par egna skrivprojekt och idéer som jag har tänkt jobba vidare på. Sen. När det lugnar sig. 2017.
Så är jag ju kassör i Åbo Svenska Marthaförening också, vilket är skön omväxling från allt jobbande. Men om någon vill veta mera om Marthorna i Åbo så får man jättegärna fråga.

Så, det här året är helt fullt och om ni vill ha mig nästa år är det bra att boka redan nu. Kalendern fylls upp i rask takt!

///

The reason nothing much has happened on the blog lately is that there a lot happening offline. A short summary of things I’m doing at the moment:

FinlandsSvenska Ungdomsförbund’s musical for Young performers 2016. I’ve written it together with Lauri Vennonen, who’s directing the production. Opening night is March 31st in Helsinki, and then the production tours to Turku, Vasa and Mariehamn during the spring. So, just go ahead and start buying tickets people!


The third large scale spectacle that Jeppe Karlsson, Lasse Garoff, Janne Wass and me have written for Hanko Theatre Festival. It’s Hankoo, the future, Casablanca and absolutely crazy. There’s just one single performance of it during the festival, so if you don’t catch it then you never will.


So, I’m writing a book about the history of the Swedish Theatre in Helsink. It’s exciting even though I sometimes feel like I’m in over my head. On the other hand that’s how life feels most of the time anyway, weather you’re doing exciting things along the way or not. In August all the material is supposed to be done and sent off for lay-out. After that there’ll be edits, proof reading, etc. and then the whole thing should be done and finished on December 31st 2016.

Just as before half of my time is spent being the coordinator for Labbet. Lots of things going on there as well. You can read about coming events and plans on the website (all in Swedish) and there’s more things being planned that’ll be up there as soon as they are settled. Or you can follow us on Facebook, where I share things I think might be of interest to playwrights and dramaturges.

AND THEN...
I’ve started posting weekly writing prompts on Twitter(in English). I’ve only done it a couple of times but it’s a way for me to share the random ideas I get but at the moment haven’t got the time to do anything with.
Apart from this I’ve got a couple of writing projects and ideas I’m planning on developing. Later. When there’s more time. In 2017.
Also, I’m the treasurer for Åbo Svenska Marthaförening[Turku Swedish Martha-association – the local section of a national level women’sorganization], which is a nice break from all the working.

So, this year is more or less filled up and you want me for something next year it’s a good thing to be in touch soon. I tend the get booked up quickly!