söndag 1 november 2015

Poddar /// Podcasts

Det är ett tag sedan jag skrev ett blogginlägg och det beror mest på att det har varit en intensiv höst med mycket jobb. De stunder jag inte har jobbat (och ibland medan jag har jobbat) har jag ägnat mig åt min nya hobby: poddar. Det senaste året har jag mer och mer lyssnat på radio. Eftersom jag gärna lyssnar på något medan jag diskar, stryker eller gör annat mekaniskt arbete började jag lyssna via datorn, i.o.m. att många radioprogram jag tycker om finns som podcasts. Därifrån var det ett kort steg till att börja lyssna på program som inte sändes via radio utan bara fanns tillgängliga via nätet.

Till vardags läser jag relativt lite skönlitteratur, mest eftersom jag för tillfället är tvungen att prioritera i mitt läsande. Däremot handlar de program jag lyssnar på i första hand om böcker, litteratur och skrivande. Hittills har jag bara skrapat på ytan av podd-havet. Jag har redan några favoriter som jag har hunnit lyssna på en längre tid. Jag har också poddar som jag bara har hunnit smaka på ett eller två avsnitt av och vill bli närmare bekant med. Dessutom har jag en lång lista på poddar jag ska pröva på när jag har tillfälle till det. För mig tar det ett par avsnitt för att känna in pratarna, deras intressen, stilen och upplägget på podden. Därför vill jag lyssna på mer än ett avsnitt när jag prövar på en ny.

Nåja, till saken. Jag listar några poddarna jag följer som bäst, tillsammans med några kommentarer om dem. De är inte rangordnade utan kommer i den ordningen jag råkar skriva ner dem.

Jag gillar hela Book Riot sidan, det finns en massa kul artiklar, det känns väldigt opretentiöst och nördigt på ett trevligt sätt. I podden Dear Book Nerd svarar de på frågor som lyssnarna skickar in, som en gammal hederlig frågespalt i en gammal hederlig tidning. Det är frågor som spänner över en mängd ämnen men på sätt eller annat handlar om böcker och läsande.

I den här podden bjuder redaktionen in en författare att läsa och diskutera en novell (av någon annan författare) ur deras arkiv. Man får alltså både en högläsning av en novell och ett samtal om novellen mellan redaktören och den gästande författaren.

Några bibliotekarier från Stockholms stadsbibliotek talar om ett visst ämne varje avsnitt och belyser det via olika böcker och sina egna åsikter och erfarenheter. En skön, avslappnad podd. Dessutom lär man sig något varje gång utan att ens anstränga sig.

Programledaren talar med en författare om någon av hens böcker. Med i studion finns också vanliga läsare, personer från olika bokcirklar, som har läst boken som behandlas. Publiken får också ställa frågor till författaren, och ibland ställer författaren frågor till dem. De lyckas för det mesta skapa en varm, avslappnad och intim stämning. Det finns ett par böcker som inte skulle finnas i min bokhylla om det inte var för det här programmet.

Den här har jag lyssnat på bara riktigt lite men vill definitivt lyssna mera:
”Sveriges bästa litteraturpodd enligt DN (2014). Författarna Agnes Hellström och Frida Skybäck klarade båda nålsögat och blev utgivna på ett stort förlag, men de vet hur svår vägen från skrivardröm till bokkontrakt kan vara. Med Författarpodden ger de inblick i den till synes slutna förlags- och författarvärlden.”

Podden om att skriva fantastik och skräck på svenska och består av författare från olika håll i Sverige och Finland. Lyssna, så hör ni vad det är frågan om!

Utöver poddar om böcker och litteratur lyssnar jag också på teaterrelaterade poddar.

NT lägger ut inspelningar av olika samtal och intervjuer som de ordnar som en del av sitt program. De är alltså bandade inför publik och på teatern, inte i en studiomiljö (till skillnad från dem jag nämnt hittills). Avsnitten varier i längd beroende på en hurdan tillställning det är frågan om. Det lönar sig att bekanta sig med deras arkiv!

Här finns både hörspel som Radioteatern har producerat och olika inspelade samtal. Den är fortfarande ganska ny så det ska bli spännande att se hur den utvecklas.

Jag lyssnar också på poddar om annat än böcker och teater, men det får bli ett annat inlägg, en annan gång. Har du tips på bra poddar så tar jag gärna emot dem!

///

It’s been a while since I wrote a blogpost and that’s mainly because it’s been a work-intense autumn. When I’ve not been working (and sometimes while I’ve been working) I’ve spent with my new hobby: podcasts. The past year I’ve been listening more and more to the radio. Since I like listening to something while I’m washing dishes, ironing or doing other more or less mechanical tasks I started listening via my laptop, since most of the radio shows I like were also available as podcasts. From there it was a short step to listening to programs that weren’t broadcast via radio, but only available online.

I don’t read a lot of fiction, mostly because I have to prioritize among my piles of unread books. I make up for this by listening to programs mainly about books, literature and writing. So far I’ve only scrapped at the surface of the sea of podcasts out there. I’ve got a couple of favourites that I’ve listened to a bit longer, but there are also some podcast that I’ve only had time to try one or two episodes off but defiantly want to get better acquainted with. A part from that I’ve got a long list of pods that I’m going to try out as soon as I have the chance. It takes me a couple of episodes to get a feel for the hosts, their interests, the style and format of the pod. So, that’s why I like to listen to more than one episode when I’m trying a new one.

Well, to the point. I’ll list some of the pods I’m subscribing to at the moment, along with a short comment about each. They aren’t in any way ranked, they just happened to be written down in this order.

I like the whole Book Riot page, there are lots of fun articles and it all feels very unpretentious and nerdy in a nice way. In the Dear Book Nerd pod they answer questions send in by the listeners, like an old fashioned questions & answers column, in an old fashioned magazine. The question cover a range of problems related to, in one way or another, books and reading.

The editor invites an author to read and discuss a short story (by someone else) from their archive. You get both a short story read out loud to you and a discussion about it between editor and that month’s guest author.

Bibliotekspodden Solen [The Library Podcast The Sun (my translation)]
A couple of librarians from Stockholm’s City Library talk about a topic they’ve picked out every episode. They come at the topic both through books they picked out and through their own views and experiences. A nice, relaxed pod and you end up learning something each time, without even trying.  

The host talks to an author about one of her/his books. This is done with regular readers, book club members who’ve read the book in question, in the studio. The audience get to ask questions and sometimes the author asks the audience questions. Most of the time they manage to create a warm, relaxed an intimate atmosphere. There are a couple of books that would not have ended up in my bookshelf if it weren’t for this program.  

Författarpodden [The Authors’ Pod (my translation)]
I’ve only listened to one episode of this, but I definately want to listen to more:
”Sweden’s best literary podcast according to DN [daily newspaper] (2014). The writers Agnes Hellström and Frida Skybäck both made it through the eye of the needle and were published by a big publishing house, but they know how difficult the road from dreams of writing to a book deal can be. With The Authors’ Pod they offer an insight into the seemingly closed world of publishing and writing.” (My translation)

Fantastisk podd [Fantasy/Fantastic Pod (my translation)]
A podcast about writing fantasy and horror in Swedish. It’s made by writers from different parts of Sweden and Finland. Listen, and you’ll hear what it’s all about!

A part from podcast about books and literature I also listen to theatre-themed pods.

NT publishes recordings of different talks and interviews that they arrange as a part of their program. In other words, they are recorded in front of a live audience and at the theatre, not in a studio setting (unlike the others I’ve mentioned). The episodes vary in length depending on the type of event in question. It’s worth scrolling through their archive!

Yle / Dramapodden [The Drama Podcast (my translation)]
Here you can find radio plays produced by Radioteatern and different talks and interviews. It’s a fairly new podcast so it’ll be interesting to see how it develops.

I do listen to podcast about other things than books and theatre, but I’ll save that for another blogpost, another time. However, if you’ve got any tips about good podcast, please share them!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar