söndag 12 april 2015

Att läsa en pjäs /// To read a playJag kom hem från min Londonresa med ett antal pjäser i kappsäcken. Några var sådana som jag länge velat läsa, andra var mer eller mindre impulsköp och en del var pjäser jag såg medan jag var där. En pjäs, en teatertext, finns i gråzon mellan litteratur och teater, text och iscensättandet av text. Tidigare i vår skrev Mark Lawson en artikel på The Guardians kultursidor om skillnaden mellan att läsaoch se en pjäs. Det är intressant artikel som jag gärna rekommenderar för dem som är intresserade av sådana frågor.

Det finns några pjäser jag läst på senaste tid som har varit otroligt fina läsupplevelser. De har också alla blivit iscensatta även om jag inte har sett någon av dem själv. Trots det har jag svårt att föreställa mig en iscensättning som skulle kunna mäta sig med mitt första möte med texten, som just text – men uttryckligen teatertext. Det är pjäser skrivna med en stark känsla för det sceniska och alla de möjligheter som teater som form erbjuder. För mig som dramatiker är det otroligt inspirerande och glädjande att läsa pjäser som är uttryckligen en stark text utan att vara enbart litteratur. Pjäser där konstruktionen och utgångspunkten är teater och det sceniska.

///

I came back from my trip to London with a suitcase full of plays. Some were plays I’ve wanted to read for a long time, some were impulse buys while others were plays I’d seen in production while there. A play, a theatre text, exists in a gray area between literature and theatre, between text and the staging of text. Earlier this spring Mark Lawson wrote an article in The Guardian’s arts section about the difference between reading andwatching a play. It’s an interesting article that I recommend to anyone who’s interested in things like that.  

There are several plays I’ve read lately that have been great reading experiences. All of them have been staged even though I haven’t seen any of them in production. Despite that I find it difficult to imagine a production that would match my first encounter with the text, as text – but specifically a theatre text. They are plays written with a strong sense of the scenic and all the opportunities that theatre as a medium offers. As a playwright, I find it incredibly inspiring and gratifying to read plays that are expressly a strong text without being only literature. Plays where the construction and the starting point is theatre and the scenic.